Finance control

Financieel orde op zaken

Benthink beoordeelt en adviseert bij het opzetten, inrichten en uitvoeren van uw financiën, rendementsberekeningen, administratie, begroting en verslaglegging.

Een goede financiële vertaling van de cijfers naar sturings- en verantwoordingsinformatie is van groot belang voor uw management en interne en externe toezichthouders. De financiële continuïteit van uw prestaties moet immers zijn gewaarborgd.

Dankzij een goede financiële vertaling kan het management het beleid en de strategie bepalen en zich verantwoorden over de prestaties. Deskundigheid in financial control en haar specifieke bedrijfsinformatiesystemen (BIS) maakt hierbij het verschil en levert een grotere bijdrage bij financiële, bedrijfskundige en strategische vraagstukken.

Daarnaast beoordeelt en verzorgt Benthink de financiële jaar- en meerjarenbegroting en verantwoording binnen de beoordelingskaders naar zowel de interne als de externe toezichthouders.

Management accounting, begroting en verslaglegging

De financiële begroting en verslaglegging vinden meestal plaats met behulp van vastgoed- en branchespecifieke geautomatiseerde systemen. Benthink heeft kennis van Management Control Systemen, inclusief gebruik van methodieken als Balanced Scorecard (BSC) en richtlijnen omtrent begroting en verantwoording (RJ).

Planning & Control

De financieel controller levert een belangrijke bijdrage aan de planning & controlcyclus en is goed op de hoogte van de inhoud en ‘producten’ van de planning & controlcyclus.

  • Planning & Control cyclus: Opzet en proces
  • Planning: Risicoanalyse, jaarplan, begroting en budgettering
  • Do, Check en Act: Rapportageproces: op zowel toezicht-, management en operationeel niveau focus op sturing en verantwoording van KPI’s, ratio’s en rapportage op de voortgang, risico’s, afwijkingen en beheersmaatregelen
  • Auditing: Kritieke processen en posten
  • Check: Jaarrekening en jaarverslaggeving: inhoud en proces afgestemd op de planning en werkwijze van de accountant; de financieel controller kent het proces en de regels met betrekking tot de jaarrekening en jaarverslaggeving

Financiering, werkkapitaalbeheer en investeringen

De financieel controller beoordeelt de wijze waarop financiering, werkkapitaalbeheer (met speciale aandacht voor debiteurenbeheer en liquiditeitsbewaking), rendementsbewaking en investeringsbeslissingen plaatsvinden. De financieel controller adviseert en begeleidt in het opzetten en beheren van de optimale financieringsstructuur en realisatie van de vereiste rendementsdoelstellingen.

Administratieve techniek & administraties

Benthink beoordeelt de diverse administraties en kent de administratieve techniek, zoals de richtlijnen voor de inrichting van diverse administraties, de aansluitingen en periodieke afsluitingen.

Denk hierbij aan:

  • Financiële administratie: Inrichting
  • Projectadministratie: Inrichting, mogelijkheden en koppeling  Financiële Administratie
  • Salarisadministratie: Belangrijkste aandachtspunten en koppeling
  • Aansluiting administraties: Knelpunten en systeemaspecten
  • Afsluiting: Aandachtspunten, checklist, plausibiliteitstoetsen

Fiscaal-juridische regelgeving

Benthink is op de hoogte van de belangrijkste fiscaal-juridische vraagstukken. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over de problematiek omtrent zzp’ers waaronder de consequentie van de aanwezigheid van een dienstbetrekking, de WKA-regeling, de BTW waaronder de pro rata aftrek, VpB, geldstromen tussen entiteiten, boekenonderzoek en bedrijfsovername of fusie.

Lees verder over Vastgoed control en Business control.