Business control

Beheersbare bedrijfsvoering

Benthink beoordeelt en adviseert bij het opzetten, inrichten en uitvoeren van uw bedrijfsvoering, van strategie naar realisatie.
Het resultaat: een beheersbare bedrijfsvoering gebaseerd op het ‘Three Lines of Defense’ model en een PDCA-cyclus gericht op continu verbeteren. De beoordeling door Benthink heeft betrekking op volledigheid, juistheid, actualiteit en consistentie. Er wordt getoetst op interne/externe kaders, normen, referenties en wet- en regelgeving. Er wordt getoetst op opzet, bestaan en werking. Benthink beoordeelt niet alleen de cijfers en gegevens (hard controls), maar ook hoe uw medewerkers en (keten)partners hiermee omgaan (soft controls).

Beoordeling van uw bedrijfsvoering

Benthink verzorgt onderstaande taken in deelopdracht of via een Controller abonnement:

Het opzetten en inrichten van de governance, de planning & control cyclus, integraal risicomanagement, de administratieve organisatie (AO), interne controle (IC) en informatievoorziening.

Benthink beoordeelt als onderdeel van de P&C cyclus of voldaan wordt aan het gezamenlijk beoordelingskader van de Aw/WSW, inclusief risicoanalyse en verbeterplan. De beoordeling vindt plaats op drie pijlers:
  • De financiële continuïteit: is de financiële continuïteit / levensvatbaarheid van de corporatie gewaarborgd?
  • Het bedrijfsmodel: wat zijn de beleidsvoornemens en -realisatie van de corporatie en wat is het effect daarvan op de financiële continuïteit? In hoeverre wordt het maatschappelijk bestemd vermogen hiermee voldoende beschermd?
  • Governance & Organisatie: is de (financiële) sturing, beheersing en verantwoording van de corporatie effectief?

Het ontwikkelen van rapportages en overzichtelijke dashboards voor de RvC, het management en medewerkers. Op ieder niveau en domein kan gestuurd en verantwoord worden op de prestaties, KPI’s en risico’s.

Het toetsen van majeure bestuursbesluiten – bijvoorbeeld omvangrijke investeringen – op interne consistentie, consistentie met vastgesteld beleid, redelijkheid en billijkheid. Met name als er sprake is van, of vermoeden van, verstrekkende financiële gevolgen.

De besluiten zijn opgenomen in de reglementen van de corporatie en specifiek voor de controlefunctie in het Reglement Financieel Beleid en Beheer. Dit betreft onder meer besluitvorming over (portefeuille)strategie, projectontwikkeling, complexe organisatieveranderingen (reorganisatie/uitbesteding), jaarplan en -begroting, jaarverslag en -rekening, en treasury.

Bij Benthink bent u op het juiste adres voor de (financiële) beheersing van de processen van de organisatie .Benthink voert audits uit op processen en projecten , waarbij functiescheiding, interne controlemaatregelen en doelmatig-, resultaatgericht- en klantgerichtheid onderwerp van onderzoek zijn. Voor het verbeteren van uw processen past Benthink verschillende bewezen procesmanagement methodieken toe zoals Lean, Six Sigma en de Kaizen methode. Kwaliteitsmanagement kent de invalshoek vanuit bewezen kwaliteitskeurmerken zoals het KWH en ISO.

Benthink voert audits uit op de ICT-systemen en richt zich hierbij met name op de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking en de integriteit en consistentie van informatie. Bijzondere aandachtspunten zijn de autorisaties en aspecten van informatiebeveiliging en de toets op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Benthink voert specifieke risicoanalyses uit en beoordeelt ze. Deze beoordeling richt zich op de (financiële) impact, de waarschijnlijkheid, de beheersmaatregelen en de restrisico’s. Benthink adviseert in een pragmatische en integrale risicobenadering waarin risico’s kunnen worden gemonitoord en beheerst.

Benthink beoordeelt de opgestelde (concept) verantwoording en de ontwikkeling van de financiële positie aan de hand van begroting, meerjarenbegroting en de jaarrekening. De richtlijnen van de jaarverslaglegging, specifieke onderwerpen van accountantscontrole, richtlijnen van interne en externe toezichthouders, en wettelijke en andere controles worden hierbij als kader toegepast.

Benthink beoordeelt de ten behoeve van de de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) opgestelde verslagstaten (dVi en dPi) voorafgaand aan de afgifte van de bestuursverklaring.

Benthink beoordeelt de betrouwbaarheid van periodieke (management-)rapportages en doet verbetervoorstellen in aanvulling op de financiële en projectcontroles.

Benthink beoordeelt in hoeverre uw governance voldoet aan de wet- en regelgeving. Voor woningcorporaties wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de Woningwet. De analyse biedt inzicht in de status en aandachts-en verbeterpunten. Ook beoordeelt Benthink of wordt voldaan aan specifieke wet- en regelgeving op bijvoorbeeld het passend toewijzen en de inkomenstoets bij nieuwe verhuur.

Benthink geeft – zwaarwegend – advies over bovenstaande onderwerpen,  maar ook over fraudegevoelige onderwerpen  en onderwerpen die de volle breedte van de bedrijfsvoering betreffen en die het realiseren van de doelstellingen van de corporatie raken.

Beoordelingen worden altijd vertaald naar een leesbaar rapport met bevindingen en aanbevelingen.

Benthink verzorgt bovengenoemde werkzaamheden o.a. via een Controller abonnement.